Desembocadura del Gaià

La desembocadura del Gaià va ser inclosa l’any 1992 dins del Pla d’Espais d’Interès Natural considerada dins de la xarxa relictual de zones humides de la Catalunya meridional. Posteriorment i per la seva riquesa faunística va ser declarada Reserva Natural de fauna salvatge (Ordre del 7 de juny de 1995).

patrimoni.gaia (3)

El Pla especial de delimitació definitiva de l’espai Desembocadura del riu Gaià estableix un entorn perifèric de protecció de l’espai natural Desembocadura del riu Gaià. S’estableix una franja perimetral de 25 metres al voltant del límit de l’espai natural, que s’inicia al punt de confluència dels límits de l’espai natural amb el pont de la via de ferrocarril.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha inclòs aquest espai natural dins de la Xarxa Natura 2000 com a LIC, Costes del Tarragonès.

patrimoni.gaia (2)

Faunísticament, podem destacar la gran quantitat de petits ocells que viuen en els diversos hàbitats que els ofereix el Gaià.

patrimoni.gaia (1)

Pel que fa als mamífers, destaquem la gran quantitat de talpons (Microtus duodecimcostatus), la forta densitat de conills (Oryctolagus cuniculus) i la presència quasi anecdòtica de la guineu (Vulpes vulpes), el toixó (Meles meles) , la mostela (Mustela nivalis) i la fagina (Martes foina).

També hem de fer esment, dels nombrosos esquirols que viuen a les capçades de la pineda de pi blanc, prop de la desembocadura del riu.

patrimoni.gaia

Actualment s’estan desenvolupant diversos projectes prou interessants com són la recuperació del bosc de ribera, la consolidació d’una petita població de tortuga de rierol, la recuperació de les sèquies de reg i l’ordenació dels camins.

LA MEVA: projecte molt assentat de recuperació, estabilització i divulgació de la desembocadura del Gaià i en un estat de protecció important.

FITXA TÈCNICA