Desembocadura del riu Foix

La desembocadura del riu Fox es localitza al municipi de Cubelles, i queda delimitada entre la platja i la via del ferrocarril de la RENFE. La zona humida ocupa una superfície d’unes 10 hectàrees i inclou la clàssica llacuna de rambla que abasta una extensió variable en funció de l’aigua que porta el riu o dels temporals de llevant.

Als marges de la llacuna creixen, sobretot a la zona més propera al mar, jonqueres de Juncus acutus llistat com l’hàbitat d’interès comunitari 1410 «Prats i jonqueres halòfils mediterranis (Juncetalia maritimi)». És també interessant el codolar litoral. Apareixen també retalls de tamarigar (hàbitat d’interès comunitari 92D0) i jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion (hàbitat d’interès comunitari 6420). A l’extrem més allunyat del mar hi creix el jonc boval i gespes de gram d’aigua.

La llacuna es podria associar a l’hàbitat d’interès comunitari 1150* «Llacunes litorals«, tot i que l’elevada contaminació actual de les aigües, per abocaments sobretot d’origen fecal, ha donat lloc a un clar empobriment i banalització de les comunitats preexistents (com els antics herbassars de Ruppia).

Pel que fa a la fauna, es coneix la presència de peixos d’estuari com ara les llisses (Mugil sp.) o l’anguila (Anguilla anguilla). L’espai té gran importància com a refugi i zona de pas per als ocells en migració que ressegueixen la costa catalana. S’hi observen regularment bernats pescaires, esplugabous, cames llargues, anàtides, etc. La presència d’abundants aus d’origen domèstic treu interès a l’espai i representa a més un greu perill (hibridacions, risc de malalties aviàries, etc.).

LA MEVA: molt proper a la població de Cubelles, trobem un magnífic entorn natural.

localització